Co to jest księgowość?

Obecnie istnieje cały szereg zawodów. Jedne z nich są mniej intratne, inne bardziej – najczęściej rozdział ten wynika z elitarności danej profesji oraz długości czasu, jaki trzeba poświęcić na przygotowanie się do jego wykonywania.
Księgowość stanowi podstawowy element składowy rachunkowości i jest systemem ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych, który określa działalność danego podmiotu gospodarczego w miernikach pieniężnych i naturalnych. Moim zadaniem jako księgowego jest ochrona interesów podmiotu, informowanie podmiotów zewnętrznych (inwestorów, banków, agend rządowych), a także dostarczanie informacji niezbędnych do kierowania przedsiębiorstwem. Rachunkowość prowadzona przez biuro rachunkowe wiąże się z:

  • prowadzeniem ksiąg rachunkowych,
  • ustalaniem lub sprawdzaniem w drodze inwentaryzacji faktycznego stanu aktywów i pasywów,
  • dokonywaniem wyceny aktywów i pasywów
  • oraz ustalaniem wyniku finansowego.

Księgowość nie wiąże się jedynie z wypełnianiem rubryk, zbieraniem i przepisywaniem kwot z rachunków i faktur. Od przyjętych zasad finansowych w danej organizacji zależy jej końcowy wynik finansowy, a więc finansowy wskaźnik jej działalności. Najlepszą rekomendacją mojej firmy, czy organizacji jest rzetelny sposób prowadzenia ksiąg finansowych. Dopracowany plan kont i system księgowy umożliwia organizacji szybsze rozliczenie się z dotacji, szybkie wygenerowanie potrzebnych informacji, wspomaga przy ocenie rentowności działalności całej organizacji i usprawnia jej pracę. Podpisując umowę, przyjmuję także na siebie odpowiedzialność za ewentualne błędy w zapisach i obliczeniach.

Comments are closed.